Algemene voorwaarden Bonferia B.V.


Artikel 1 Definities

 1. Bonferia B.V., hierna Bonferia, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het aanbieden van een online platform, waarop huurders en aanbieders van vakantiewoningen en vakantiewoonruimte(s) in contact kunnen komen betreffende de totstandkoming van huurovereenkomsten van woonruimtes.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Bonferia tevens begrepen alle bij in haar dienst zijnde bestuurders en werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Professionele Aanbieder verstaan: een professionele aanbieder van een vakantiewoonruimte.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Zelfstandige Aanbieder verstaan: een particuliere en/of bedrijfsmatige aanbieder van een vakantiewoonruimte die gebruikmaakt van Zelfverhuur.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Huurder verstaan: een natuurlijke persoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Bonferia, zoals genoemd in artikel 1.6 en een Overeenkomst sluit met een Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Zelfverhuur verstaan: het zelfstandig aanbieden van vakantiewoonruimte(s) middels een Account.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: het in contact brengen van Huurder en Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder, waarna deze onderling een Overeenkomst kunnen sluiten.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Overeenkomst verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Huurder en de Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder.
 9. In deze algemene voorwaarden wordt onder Account verstaan: de persoonlijke sectie die door Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op het Platform en waarmee hij zijn vakantiewoonruimten en de informatie daaromtrent kan beheren.
 10. In deze Algemene voorwaarden wordt onder Platform verstaan: het Platform www.bonferia.nl en alle overige aan Bonferia gerelateerde Platforms.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Professionele Aanbieder en Zelfstandige Aanbieder en Bonferia, alsmede tussen Huurder en Bonferia.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Bonferia overeengekomen.

Artikel 3 Werking van het Platform

 1. Bonferia biedt een online Platform waarop Professionele Aanbieder(s) en Zelfstandige Aanbieder(s) woonruimte(s) kunnen aanbieden en Huurders een vakantiewoonruimte van een Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder kunnen huren.
 2. Bonferia biedt zelf uitdrukkelijk geen vakantiewoonruimte(s) aan.
 3. Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder en Huurder gaan onderling een Overeenkomst aan, welke slechts van kracht is tussen hen. Bonferia is zelf uitdrukkelijk geen partij bij deze Overeenkomst. Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder en Huurder zijn zelf volledig verantwoordelijk ten aanzien van de contractuele verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst. Ook zal Bonferia Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder en Huurder niet van elkaar afschermen en biedt zij hen de volledige mogelijkheid zelf met elkaar te onderhandelen. Bonferia stuurt alleen de boekingsaanvraag, optie of reservering door naar Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder. Bij vragen over de optie of reservering verwijst Bonferia naar de Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder.
 4. Zowel Professionele Aanbieder als Zelfstandige Aanbieder zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van enige nationale en supranationale wet- en regelgeving die van toepassing is.
 5. Zowel Professionele Aanbieder als Zelfstandige Aanbieder is verantwoordelijk dat hij/zij beschikt over alle relevante documentatie in verband met de verhuur van de door hem/haar aangeboden vakantiewoonruimte.

Artikel 4 Identiteit van Bonferia

 1. Bonferia is bij de KvK geregistreerd onder nummer 59140852 en draagt btw-identificatienummer NL853335990B01. Bonferia is gevestigd aan de Amalialaan 81, 4461 SR te Goes.
 2. Bonferia is per e-mail te bereiken via service@bonferia.nl, middels de website www.bonferia.nl en telefonisch op nummer 020 - 820 37 20.

Artikel 5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Bonferia en de Professionele Aanbieders en Zelfstandige Aanbieders en Huurders is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Bonferia en de Professionele Aanbieders en Zelfstandige Aanbieders en Huurders mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Artikel 6 Overige bepalingen

 1. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.
 2. Bonferia garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, te weten het plaatsen van een optie of het doen van een reservering. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Bonferia kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.
 3. Indien Bonferia de persoonlijke gegevens zoals omschreven in artikel 6.2 voor andere doeleinden wil gebruiken, dan zal zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming vragen.
 4. Bonferia hanteert een disclaimer. Hoewel Bonferia uiterst zorg draagt aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle informatie op het Platform, kunnen er toch onjuistheden voorkomen. Bonferia is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt Bonferia geen aansprakelijkheid, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens welke zijn verstrekt door het Platform.

Bonferia en Huurder

 

Artikel 7 Gebruik van het Platform door Huurder

 1. Bonferia biedt Huurders de mogelijkheid om aanbiedingen van Professionele Aanbieder(s) en/of Zelfstandige Aanbieder(s) via haar Platform gericht te doorzoeken en biedt vervolgens de mogelijkheid om via hetzelfde Platform een optie te plaatsen of een reservering te maken voor de door Huurder uitgekozen aanbieding.
 2. Het gebruik van het Platform van Bonferia is gratis. Bonferia is daarom gerechtigd de aanbiedingen op haar Platform ieder moment, zonder vooraankondiging, te wijzigen.
 3. Huurder begrijpt dat door een Overeenkomst te sluiten met Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder, dit extra kosten met zich meebrengt, onder meer inhoudende het betalen van huur.
 4. Het is Huurder niet toegestaan om door gebruik van het Platform verkregen contactinformatie en andere informatie zoals – maar niet beperkt tot - telefoonnummers en e-mailadressen te gebruiken voor andere doeleinden dan het tot stand brengen van een Overeenkomst tussen Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder en Huurder. De contactinformatie mag expliciet niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden en contactinformatie mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 Boeken van een vakantiewoonruimte

 1. De Huurder kan een door Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder aangeboden vakantiewoonruimte huren via het Platform, middels het invullen van het reserveringsformulier.
 2. Een optie plaatsen of een reservering maken als Huurder is slechts mogelijk als natuurlijke persoon. Huurders kunnen op elke leeftijd reserveren, maar dienen er rekening mee te houden dat de Algemene voorwaarden van de Aanbieder wel leeftijdsgrenzen kunnen stellen.
 3. Huurder staat er jegens Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder voor in dat de informatie die bij de optie of reservering wordt verstrekt juist, compleet en actueel is. Huurder is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie indien deze niet langer correct is. Huurder erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.
 4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een optie of reservering op naam van een ander te doen.
 5. Tevens dient Huurder akkoord te gaan met de door Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder gehanteerde Algemene voorwaarden indien zij daarvan gebruikmaakt.
 6. De bevestiging van de boeking wordt in het reserveringssysteem van de Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder geplaatst en gaat verder volledig buiten Bonferia om. Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder zal, na ontvangst van de reservering, een boekingsbevestiging sturen naar Huurder.
 7. Indien Huurder niet binnen achtenveertig (48) uur een reserveringsbevestiging van Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder heeft ontvangen, dient zij contact op te nemen met Bonferia.

Artikel 9 Betaling van de vakantiewoonruimte

 1. Alle genoemde bedragen op het Platform zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er bedragen zijn die niet bij de prijs zijn inbegrepen, wordt dit aangegeven. Bonferia staat er echter niet voor in dat alle bijkomende kosten zijn genoemd en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in geval er later extra kosten dienen te worden betaald.
 2. De prijzen van de woningen zijn onderhevig aan veranderingen. De prijs die gezien wordt in de boekingswizard is leidend.
 3. De door Huurder verschuldigde betaling aan Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder wordt afgehandeld door Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder op de door hem gewenste betaalwijze en binnen de door hem gestelde termijn. Ook dit gaat volledig buiten Bonferia om.
 4. Na de optie of reservering neemt Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder zelf contact op met Huurder omtrent de betaling.
 5. Bonferia ontvangt en int uitdrukkelijk geen betalingen van Huurder en is daaromtrent ook niet verantwoordelijk.

Artikel 10 Annulering van de boeking

 1. Annulering van een boeking geschiedt overeenkomstig de door Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder gestelde voorwaarden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Huurder is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de tussen haar en Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder geldende Overeenkomst. Bonferia is niet aansprakelijk indien Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder of Huurder onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Bonferia garandeert niet dat het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Bonferia is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Huurder voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het Platform en/of de Diensten.
 3. Bonferia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die wordt verschaft op het Platform en de schade die daaruit voortvloeit.
 4. Bonferia controleert niet fysiek de vakantiewoningen die door Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder worden aangeboden. Bonferia garandeert niet dat de vakantiewoning die wordt aangeboden door de Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder voldoet aan de eigenschappen die worden getoond op de Website en is niet aansprakelijk indien de vakantiewoonruimte niet voldoet aan de op de Website gestelde eigenschappen.
 5. Bonferia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dubbele boekingen of andere door de Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder gemaakte fouten.
 6. Bonferia is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die ter plaatse door Huurder moeten worden betaald, indien deze kosten niet op de Website zijn weergegeven.
 7. Bonferia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 8. Bonferia is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Bonferia is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 10. Bonferia is geen partij bij de overeenkomst tussen Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder en Huurder en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid betreffende de uitvoering van de overeenkomst tussen deze partijen.
 11. Indien Bonferia aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Huurder is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Bonferia's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Bonferia niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tussen Professionele Aanbieder en/of Zelfstandige Aanbieder en Huurder overeengekomen bedrag.
 12. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Bonferia vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bonferia binnen een redelijke termijn, nadat de Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 13. Huurder vrijwaart Bonferia voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 14. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bonferia.
 15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bonferia, waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Diensten niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bonferia zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bonferia of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Diensten opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 13 Huurder en Zelfstandige Aanbieders

 1. Huurder ontvangt direct de contactgegevens van de Zelfstandige Aanbieder na het plaatsen van de optie of het maken van de reservering via het Platform.
 2. Huurder is nooit verplicht een aanbetaling te doen voorafgaande aan de reserveringsdatum, tenzij Huurder hiermee akkoord gaat.
 3. Huurder dient de informatie 'Nepwoningen voorkomen' door te nemen, te vinden via de Website.
 4. Indien Huurder fraude vermoedt, dan dient hij dit te melden bij de Fraudehelpdesk.

Artikel 14 Klachten

 1. Klachten omtrent de Diensten van Bonferia kunnen worden gemeld door middel van een e-mail naar service@bonferia.nl.
 2. Bij klachten omtrent de vakantiewoonruimte of andere hieraan gelieerde zaken, dient Huurder contact op te nemen met de Professionele en/of Zelfstandige Aanbieder, binnen veertien (14) dagen na constatering van de klacht, tenzij dit redelijkerwijze niet kan worden vereist.

Bonferia en Zelfstandige Aanbieder

 

Artikel 15 Het Platform voor Zelfstandige Aanbieder

 1. De Zelfstandige Aanbieder kan haar vakantiewoonruimte(s) aanbieden op het Platform van Bonferia door het gebruik van Zelfverhuur.
 2. Tussen Bonferia en Zelfstandige Aanbieder komt een overeenkomst (hierna: Zelfstandige Overeenkomst) tot stand, inhoudende dat Zelfstandige Aanbieder vakantiewoonruimte(s) op het Platform van Bonferia mag aanbieden en die geboekt kunnen worden door Huurders. Ingeval een Huurder een boeking plaatst, ontvangt Bonferia van Zelfstandige Aanbieder daarvoor een commissie of betaalt Zelfstandige Aanbieder een vast bedrag per jaar.
 3. Het is Zelfstandige Aanbieder niet toegestaan om door gebruik van het Platform verkregen contactinformatie en andere informatie zoals – maar niet beperkt tot - telefoonnummers en e-mailadressen te gebruiken voor andere doeleinden dan het tot stand brengen van een Overeenkomst tussen Professionele Aanbieder en Huurder. De contactinformatie mag expliciet niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden en contactinformatie mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Artikel 16 Registratie door en vereisten aan het Account van Zelfstandige Aanbieder

 1. Zelfstandige Aanbieder dient zich te registreren om gebruik te kunnen maken van het Platform. Bij de registratie dienen zij akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.
 2. Registratie als Zelfstandige Aanbieder is mogelijk als natuurlijk persoon en/of als rechtspersoon.
 3. Alvorens de activering van de registratie dient Zelfstandige Aanbieder een kopie van zijn/haar paspoort of identiteitskaart en een kopie van zijn/haar bankafschrift of bankpas te versturen naar Bonferia. Na goedkeuring van de documenten zal Bonferia de activering voortzetten. De documenten dienen als controle voor de betrouwbaarheid van de registratie. Met het sturen van deze gegevens gaat Zelfstandige Aanbieder er uitdrukkelijk mee akkoord dat Bonferia deze gegevens bewaard. Indien Zelfstandige Aanbieder zich afmeldt zullen deze documenten uit alle systemen worden verwijderd.
 4. Zelfstandige Aanbieder staat er jegens Bonferia voor in dat de informatie die bij de registratie wordt verstrekt juist, compleet en actueel is. Zelfstandige Aanbieder is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie indien deze niet langer correct is. Zelfstandige Aanbieder erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.
 5. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een registratie op naam van een ander te doen. Zodra Zelfstandige Aanbieder weet of reden heeft te vermoeden dat zijn registratiegegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet hij Bonferia daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.
 6. De Zelfstandige Aanbieder dient een werkend e-mailadres en telefoonnummer in te voeren bij registratie. Bonferia gaat ervan uit dat de e-mail dagelijks wordt gelezen en dat de Zelfstandige Aanbieder tijdens werkuren van Bonferia telefonisch bereikbaar is of dat er een voicemail ingesproken kan worden die dagelijks wordt beluisterd. Bonferia mag onbeperkt de Zelfstandige Aanbieder mailen met onder andere nieuwtjes, tips om de verhuur te verbeteren en aanpassingen aan het Platform, tenzij Zelfstandige Aanbieder hiertegen bezwaar maakt.
 7. Door registratie maakt Zelfstandige Aanbieder een Account aan, met behulp waarvan Zelfstandige Aanbieder op het Platform kan inloggen en zijn geplaatste vakantiewoonruimtes kan beheren.
 8. Zelfstandige Aanbieder is volledig zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatie/advertentie betreffende vakantiewoonruimte(s) op het Platform en verplicht zich ertoe de aangeboden vakantiewoonruimte(s) volledig, juist en actueel te beschrijven. Zelfstandige Aanbieder verplicht zich ook jegens Bonferia om geen illegale content op het Platform te plaatsen en weerhoudt zich van handelingen en/of omissies die in strijd zijn met nationale en/of supranationale wet- en/of regelgeving.
 9. Voor het aanmaken van een Account geldt geen specifieke nationaliteit. Zelfstandige Aanbieder kan de informatie omtrent de vakantiewoonruimte plaatsen in het Nederlands, Duits, Frans en/of Engels, tenzij specifiek om een bepaalde taal wordt gevraagd. Wanneer Zelfstandige Aanbieder bijvoorbeeld een Engelse tekst plaatst wanneer Nederlands is gevraagd, wordt Zelfstandige Aanbieder daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Zelfstandige Aanbieder heeft zeven (7) dagen de tijd om de tekst te veranderen naar de juiste taal. Indien Zelfstandige Aanbieder de tekst niet of niet binnen de gesteldetermijn heeft veranderd, wordt de registratie ongedaan gemaakt. Bonferia zal eventueel door Zelfstandige Aanbieder betaalde kosten niet restitueren.
 10. Zelfstandige Aanbieder draagt zorg voor de (taal)kwaliteit van de door hem aangedragen tekst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie correct is.
 11. Door Zelfstandige Aanbieder via zijn Account geplaatste foto's en/of andere content dient juist en recent te zijn.
 12. Verwijzingen naar andere websites, merken, bedrijven, zoekmachines en contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer in het Account of de advertentie van Zelfstandige Aanbieder zijn niet toegestaan. Ook het gebruik van eigen html, scripts en andere programmeertalen is niet toegestaan.
 13. Het is de Zelfstandige Aanbieder tevens niet toegestaan om:
  1. Inbreuk te maken op de rechten van Bonferia en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.
  2. Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het Platform en/of de Diensten van Bonferia of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Het Platform en/of de Diensten van Bonferia te omzeilen.
  3. De goede naam en/of de belangen van Bonferia te schaden.
 14. Bonferia behoudt zich alle rechten voor om eventuele schade (inclusief bijkomende kosten) te verhalen op de Zelfstandige Aanbieder in het geval van een inbreuk of onrechtmatige handeling door die Zelfstandige Aanbieder.
 15. Bonferia kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Zelfstandige Aanbieder aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen. Bonferia is gerechtigd om het verrichten van Diensten te weigeren voor een bepaalde Zelfstandige Aanbieder op basis van dit onderzoek of bijzondere voorwaarden te verbinden aan een mogelijke samenwerking met een bepaalde Zelfstandige Aanbieder.
 16. Bonferia kan informatie en/of het Account van Zelfstandige Aanbieder verwijderen indien zij van mening is dat de informatie niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Algemene voorwaarden of wanneer die op enig andere wijze ongewenst is.

Artikel 17 Verplichtingen voor de Zelfstandige Aanbieder

 1. Zelfstandige Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van door Huurders geplaatste opties of gemaakte reserveringen door middel van de kalender zoals genoemd in artikel 18.
 2. Zelfstandige Aanbieder is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk versturen van een bevestiging, in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur.
 3. Zelfstandige Aanbieder regelt verder de door hem gewenste wijze en termijn van betaling met de Huurder, maar zal geen aanbetaling vragen, tenzij dit redelijkerwijze niet anders kan.
 4. Zelfstandige Aanbieder is verplicht zijn naam, adres en telefoonnummer over te leggen aan Bonferia, alsmede een kopie van zijn identiteitsbewijs of paspoort indien Bonferia daarom vraagt. Bonferia gaat zorgvuldig en conform de daarvoor gestelde regels om met de gegevens van de Zelfstandige Aanbieder
 5. Zelfstandige Aanbieder stuurt nadat zij een reservering van Huurder heeft ontvangen, een huurovereenkomst naar Huurder.
 6. Tevens is Zelfstandige Aanbieder verplicht alle andere uit de met Huurder gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te voeren, zoals het afstemmen van aankomst- en vertrektijden, het regelen van de overdracht van de sleutel, zorg dragen voor een schone en compleet ingerichte verhuurde vakantiewoonruimte en het klaarleggen van een eventuele handleiding van apparaten.

Artikel 18 Reserveringen en de kalender

 1. Indien Zelfstandige Aanbieder kiest voor een abonnement met kalender, werkt de kalender als volgt. In de kalender kan Zelfstandige Aanbieder zelf prijzen en beschikbaarheid van de te verhuren vakantiewoonruimte invoeren.
 2. Zelfstandige Aanbieder is verplicht de kalender regelmatig bij te werken en ervoor zorg te dragen dat periodes waarin de vakantiewoonruimte is verhuurd of anderszins niet beschikbaar is, op de kalender zijn aangegeven.
 3. Indien Bonferia van mening is dat de kalender structureel niet goed wordt bijgehouden, is zij gerechtigd het Account en/of de betreffende vakantiewoonruimte van het Platform te verwijderen.
 4. De Huurder plaatst een optie of maakt een reservering via Bonferia op basis van de kalender. De optie of reservering wordt doorgestuurd naar Zelfstandige Aanbieder, die vervolgens een bevestiging van de optie of reservering stuurt als genoemd in artikel 17.2. Indien de vakantiewoning bezet is, geeft Zelfstandige Aanbieder dit zo spoedig mogelijk aan.
 5. Indien Zelfstandige Aanbieder kiest voor het abonnement zonder kalender, geeft Bonferia bij de advertentie van de vakantiewoonruimte duidelijk aan dat de beschikbare periodes op aanvraag zijn. Zelfstandige Aanbieder kan zelf tekstueel aangeven welke periodes bezet zijn. Indien een Huurder een optie plaatst of een reservering maakt via Bonferia, zal de optie of reservering worden doorgestuurd naar Zelfstandige Aanbieder, die vervolgens contact opneemt met Huurder omtrent beschikbaarheid.
 6. Mocht een optie of reservering worden geannuleerd door Huurder, dan zal Bonferia geen annuleringskosten in rekening brengen.

Artikel 19 Opschorting en ontbinding van de Zelfstandige Overeenkomst

 1. Bonferia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Zelfstandige Overeenkomst te ontbinden, indien de Zelfstandige Aanbieder de verplichtingen uit de Zelfstandige Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, waaronder begrepen het niet betalen van commissie of het abonnement, dan wel dat Bonferia goede grond heeft te vrezen dat de Zelfstandige Aanbieder in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Bonferia bevoegd de Zelfstandige Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Zelfstandige Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Zelfstandige Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Zelfstandige Aanbieder zijn uit de Zelfstandige Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bonferia gerechtigd de Zelfstandige Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Zelfstandige Aanbieder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – of een toepassing van de schuldsanering ten laste van de Zelfstandige Aanbieder, of een andere omstandigheidwaardoor de Zelfstandige Aanbieder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bonferia vrij om de Zelfstandige Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bonferia op Zelfstandige Aanbieder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Artikel 19.1 tot en met 19.4 kunnen ook worden ingeroepen door Zelfstandige Aanbieder indien zij van mening is dat Bonferia tekortschiet in de nakoming van de Zelfstandige Overeenkomst. Zelfstandige Aanbieder dient hiervan schriftelijk melding te doen bij Bonferia. Tevens dient Zelfstandige Aanbieder Bonferia eerst in gebreke te stellen alvorens zij de Overeenkomst kan ontbinden, tenzij ingebrekestelling redelijkerwijze niet kan worden vereist.

Artikel 20 Betaling aan Bonferia

 1. Prijzen zijn in euro's en exclusief BTW.
 2. Bonferia behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, maar dit zal geen invloed hebben op reeds aangegane Zelfstandige Overeenkomsten. Prijswijzigingen worden aangegeven op het Platform.
 3. Zelfstandige Aanbieder betaalt in de vorm van een vaste commissie per boeking of een abonnement.
 4. Indien Zelfstandige Aanbieder kiest voor het abonnement met vaste commissie, betaalt Zelfstandige Aanbieder een percentage van 12% over de huursom exclusief toeristenbelasting, waarborgsom en BTW per geaccepteerde boeking. Zelfstandige Aanbieder ontvangt daarover een factuur.
 5. Betaling van een vaste commissie dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen veertien (14) dagen nadat de factuur door Zelfstandige Aanbieder is ontvangen.
 6. De Zelfstandige Aanbieder kan ook kiezen voor het abonnement met een jaarlijkse betaling van honderdnegenentwintig (129) euro exclusief BTW voor maximaal 5 accommodaties, ongeacht het aantal boekingen.
 7. Onder geaccepteerde boeking wordt verstaan: de door Huurder verstuurde boekingsaanvraag via de kalender naar Zelfstandige Aanbieder door middel van het invullen van een reserveringsformulier op het Platform van Bonferia.
 8. Betaling van een abonnement dient direct te geschieden, middels een op het Platform aangegeven betaalwijze. Indien Zelfstandige Aanbieder op een andere wijze wil betalen, dient zij contact op te nemen met Bonferia.
 9. Indien Zelfstandige Aanbieder in gebreke blijft in de tijdige betaling van de commissie of het abonnement, zal Bonferia Zelfstandige Aanbieder daarvan tweemaal schriftelijk op de hoogte stellen. Blijft betaling uit, dan is Zelfstandige Aanbieder van in verzuim. De Zelfstandige Aanbieder is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Zelfstandige Aanbieder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien Bonferia besluit een vordering wegens niet-betaling van de commissie of het abonnement langs gerechtelijke weg te incasseren, is Zelfstandige Aanbieder, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 20.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 21 Duur en opzegging van de Zelfstandige Overeenkomst

 1. De Zelfstandige Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar.
 2. Na het verstrijken van het jaar waarvoor de Zelfstandige Overeenkomst is aangegaan, kan Zelfstandige Aanbieder de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Tevens kan Zelfstandige Aanbieder wisselen van abonnement.
 3. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail, verzonden naar service@bonferia.nl, te geschieden aan Bonferia.

Artikel 22 Annulering door Huurder

 1. Annuleringen van reserveringen door Huurder dienen, indien is gekozen voor een betaling van een vaste commissie per boeking, binnen veertien (14) dagen na annulering per e-mail verzonden te worden naar service@bonferia.nl.
 2. Indien Bonferia de annulering in goede orde heeft ontvangen, zal zij overgaan tot terugbetaling van de door Zelfstandige Aanbieder betaalde commissie. Wordt de annulering later dan veertien (14) dagen aan doorgegeven, dan zal Bonferia de commissie niet terugstorten.
 3. Tevens zal de commissie niet worden teruggestort indien Zelfstandige Aanbieder wel een betaling heeft ontvangen wegens annulering door de Huurder in minder dan dertig (30) dagen voorafgaande aan de reserveringsdatum, zoals genoemd in artikel 10.2.
 4. Indien geannuleerd moet worden omdat de kalender niet goed is bijgehouden, zal Bonferia éénmaal de commissie terugstorten. Gebeurt annulering wegens het niet bijhouden van de kalender vaker dan zal Bonferia de Zelfstandige Overeenkomst per direct opzeggen.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 1. Zelfstandige Aanbieder is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Zelfstandige Overeenkomst. Bonferia is niet aansprakelijk indien Zelfstandige Aanbieder onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Bonferia garandeert niet dat het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Bonferia is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Zelfstandige Aanbieder voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het Platform en/of de Diensten.
 3. Bonferia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 4. Bonferia is niet aansprakelijk voor kosten indien Huurder niet voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens Zelfstandige Aanbieder.
 5. Voor diverse doeleinden heeft Bonferia toegang tot het Account van de Zelfstandige Aanbieder. Bonferia is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot het Account van Zelfstandige Aanbieder (hacken). Zelfstandige Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van gebruikersnaam en wachtwoord van het Account.
 6. Bonferia is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Bonferia is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 24.
 8. Zelfstandige Aanbieder zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen eventuele schade in verband met het ter beschikking stellen van vakantiewoonruimte(s), van welke aard ook, waaronder begrepen maar niet uitsluitend door middel van het afsluiten van een opstalverzekering. Op eerste verzoek van Bonferia zal Zelfstandige Aanbieder aan Bonferia afschriften van bedoelde verzekeringen overleggen.
 9. Indien Bonferia aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Zelfstandige Aanbieder is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Bonferia's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Bonferia niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tussen Zelfstandige Aanbieder en Huurder overeengekomen bedrag.
 10. Alle aanspraken van de Zelfstandige Aanbieder wegens tekortschieten aan de zijde van Bonferia vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bonferia binnen een redelijke termijn, nadat de Zelfstandige Aanbieder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 11. De Zelfstandige Aanbieder vrijwaart Bonferia voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bonferia.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 24 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bonferia, waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Diensten en/of de Zelfstandige Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bonferia zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bonferia of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Diensten en/of Zelfstandige Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 25 Rechten en intellectuele eigendom betreffende de geplaatste informatie en het Platform

 1. Zelfstandige Aanbieder heeft de mogelijkheid om informatie op het Platform te plaatsen. Het is niet toegestaan voor Zelfstandige Aanbieder om informatie te plaatsen op het Platform die strijdig is met relevante nationale en supranationale wet- en regelgeving. Zelfstandige Aanbieder zal Bonferia volledig schadeloosstellen ingeval van vorderingen van derden als gevolg van de door hen geplaatste informatie.
 2. Bonferia heeft de bevoegdheid om de door Zelfstandige Aanbieder geplaatste informatie op te slaan.
 3. Tevens mag Bonferia onbeperkt, voor onbepaalde tijd en wereldwijd gebruik maken van de door de Zelfstandige Aanbieder geplaatste foto's, afbeeldingen, video's en content welke betrekking hebben op de door de Zelfstandige Aanbieder geplaatste vakantiewoonruimte(s) op het Platform. Zelfstandige Aanbieder blijft echter wel verantwoordelijk voor de foto's, afbeeldingen, video's en content die geplaatst zijn op het Platform en Bonferia is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken van de betreffende afbeeldingen, video's en content.
 4. Op foto’s, afbeeldingen, video’s en content van derden rust auteursrecht. De Zelfstandige Aanbieder dient toestemming te hebben van derden wanneer hij foto’s, afbeeldingen, video’s en content van derden gebruikt. Het is aan te bevelen alleen zelfgemaakte foto’s, afbeeldingen, video’s en content te gebruiken dan wel waarvan men toestemming tot gebruik kan aantonen.
 5. De Zelfstandige Aanbieder vrijwaart Bonferia voor enige schade of claims die voortvloeien uit het onbevoegd gebruik van foto’s, afbeeldingen, video’s en content welke Zelfstandige Aanbieder geplaatst heeft op het Platform.
 6. Zelfstandige Aanbieder accepteert dat het Platform, inhoudende de structuur, de inhoud en het concept, alsmede geplaatste foto's en/of video's, behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Bonferia.
 7. Het is Zelfstandige Aanbieder niet toegestaan een onderdeel van het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen (reverse engineering'), te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Bonferia of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.
 8. Het is Zelfstandige Aanbieder niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar de intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Bonferia. Zelfstandige Aanbieder mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Bonferia of derden in het Platform zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.